Procedura wypłaty odszkodowania i przejmowania nieruchomości przez GDDKiA

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami wypłaty odszkodowania oraz przejęcia nieruchomości dla właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Pod poniższym linkiem znajdują się informacje o terminach, kwotach odszkodowań oraz niezbędnych dokumentach.

Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych
www.gov.pl/web/gddkia/iii-wyplata-odszkodowania

Aktualności

27.09.2023 - Odcinek II

Zamawiający podpisał aneks z Wykonawcą odc. II, w którym zmieniono Czas na Ukończenie na 26.07.2024 r.

30.08.2023 - Odcinek I/B wszczęcie postępowania w sprawie ZRiD

W dniu 30.08.2023 r. Wojewoda Śląski przekazał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła)” w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła)”.

16.08.2023 - Odcinki II i III

W dniu 18.08.2023 r. odbędzie się wizyta studyjna na drugim i trzecim odcinku budowy drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera oraz przedstawiciele mediów.

30.06.2023 – Odcinek I/A wszczęcie postepowania w sprawie ZRiD

W dniu 30.06.2023 r. Wojewoda Śląski przekazał zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Odcinek I/A węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia”.

29.05.2023 – Podpisanie Umowy o Dofinansowanie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, uprzejmie informuje, że w dniu w dniu 29.05.2023 r. zawarta została pomiędzy GDDKiA i CUPT Umowa o Dofinansowanie nr dla Fazy I Projektu POIS.03.01.00-00-0071/21 „Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Kosztowy – Bielsko-Biała".

05.05.2023 – Odcinek III

W dniu 05.05.2023 r. Minister Rozwoju i Technologii wydał decyzję o ostateczności ZRID na S1 odc. III

28.04.2023 – Odcinek I/B - Złożono wniosek o wydanie ZRID

W dniu 28.04.2023 r. złożony został do Wojewody Śląskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID dla Odcinka I/B Kosztowy II - Bieruń.

23.01.2023 – Odcinek I/A - Złożono wniosek o wydanie ZRID

W dniu 23.01.2023 r. złożony został do Wojewody Śląskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID dla Odcinka I/A Bieruń - Oświęcim.

10.10.2022 - Odcinek II – Uroczyste wbicie łopaty rozpoczynające budowę

W dniu 10.10.2022 r. odbyło się uroczyste wbicie łopaty rozpoczynające budowę drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice.

Uroczyste wbicie łopaty rozpoczynające budowę
Uroczyste wbicie łopaty rozpoczynające budowę
Uroczyste wbicie łopaty rozpoczynające budowę

27.09.2022 - Odcinek III – Wydanie decyzji ZRID

W dniu 27.09.2022 została wydana Decyzja nr 17/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy Bielsko Biała”, Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)”.

W najbliższych dniach zostanie przekazany plac budowy Wykonawcy odc. III.

15.09.2022 - Odcinek II – Przekazane Placu Budowy Wykonawcy

W dniu 15.09.2022 r. został przekazany protokolarnie Plac Budowy Wykonawcy. Roboty w terenie zostaną rozpoczęte od rozpoznania saperskiego, prac geodezyjnych i budowy dróg technologicznych.

12.09.2022 - Odcinek II – Wydanie decyzji ZRID

W dniu 12.09.2022 została wydana Decyzja nr 16/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy Bielsko Biała”, Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice.
W najbliższych dniach zostanie przekazany plac budowy Wykonawcy odc. II.

04.07.2022 - Odcinek I/B - Podpisanie Umowy z Wykonawcą Odcinka I/B

Podpisanie Umowy z Wykonawcą Odcinka I/B Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła) z firmą Budimex odbyło się 04.07.2022r. Wartość tej umowy to prawie 490 mln zł, a umów na wszystkie cztery odcinki to niespełna 2,3 miliarda zł.

30.06.2022 - Uzyskiwanie decyzji ZRID dla S1 Mysłowice - Bielsko-Biała

W ocenie GDDKiA możliwe jest dalsze procedowanie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez organy administracji publicznej.
Uchylenie przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bielsko-Biała nie zablokuje realizacji inwestycji ani nie będzie miało wpływu na termin udostępnienia drogi kierowcom.
Kluczową kwestią poruszaną w odwołaniu był zarzut poprowadzenia inwestycji przez strefę ochrony ujęcia wody pitnej Zasole, która została wyznaczona Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie już po wydaniu decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach. Zatem nie można w żaden sposób stwierdzić, iż działania GDDKiA w kwestii procedowania decyzji środowiskowej były wadliwe lub błędne.
14 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym dotyczącym skargi kasacyjnej (złożonej przez stowarzyszenie Towarzystwo na rzecz Ziemi) od wyroku WSA w Warszawie wydanego w związku z decyzją GDOŚ z dnia 10 kwietnia 2020 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, uchylił zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję. Jednocześnie zobowiązał GDOŚ do ponownego rozpoznania sprawy z jednoczesnym dokonaniem kompleksowej oceny wpływu przedsięwzięcia na strefę ujęcia wody, uwzględniając zarówno zarzuty stowarzyszenia, jak i bieżący stan prawny - ustanowienie strefy ochrony ujęcia wody pitnej Zasole na mocy rozporządzenia Dyrektora RZGW w Krakowie z 22 lipca 2016 r.

30.06.2022 - Odcinek I/B

Zakończyła się z wynikiem pozytywnym standardowa, uprzednia kontrola przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie S1 Mysłowice - Bieruń, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy.
Podpisanie umowy na ten odcinek sprawi, że wszystkie cztery odcinki od Mysłowic do Bielska-Białej o długości ponad 40 km znajdą się na etapie realizacji.

08.06.2022 - Odcinek II

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie nr WOOŚ.4222.5.2021.AM.15 z dnia 07.06.2022 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określił warunki oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi S1 Kosztowy Bielsko Biała Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem – Dankowice).”

11.05.2022 - Odcinek I/B

W dniu 11 maja 2022 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę Budimex S.A. w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie drogi ekspresowej S1 Kosztowy- Bielsko- Biała, Odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła).
Dokumentacja przetargowa zostanie przekazana do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia standardowej kontroli uprzedniej. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku kontroli Prezesa UZP, umowa na realizację ww. odcinka drogi mogłaby zostać podpisana na przełomie maja i czerwca tego roku.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gov.pl/web/gddkia-katowice/coraz-blizej-domkniecia-40-km-odcinka-s1-myslowice---bielsko-biala

05.05.2022 - Odcinek II

Z dniem 05.05.2022 upłynął termin opiniowania RPOOŚ w ramach organów współdziałających.

27.04.2022 - Odcinek III

W dniu 27.04.2022 r. Wojewoda Śląski Obwieszczeniem IFXIII.7820.28.2021 zawiadomił o postępowaniu w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)”.

11.04.2022 - Odcinek II

W dniu 11.04.2022 Śląski Urząd Wojewódzki w ramach przeprowadzenia konsultacji społecznych obwieścił poprzez platformę BIP udział społeczeństwa w ramach POOŚ dla gmin:

  1. gminy Miedźna
  2. gminy Brzeszcze
  3. gminy Wilamowice
  4. Małopolski Urząd Wojewódzki
  5. gminy Bojszowy

05.04.2022 - Odcinek II

W dniu 05.04.2022 RDOŚ przesłał RPOOŚ do zaopiniowania w ramach organów współdziałających.

17.12.2021 - Odcinek II - Uzyskane decyzje administracyjne

Decyzja środowiskowa:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 października 2021 dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kolizji z siecią wysokiego napięcia, sieci kanalizacyjnej oraz budowa dodatkowych elementów zagospodarowania terenu m.in. jezdni dróg dodatkowych wraz z budową infrastruktury technicznej i umacnianiem cieków wodnych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) - Dankowice” na podstawie opracowanej Karty Informacyjnej Projektu.

Pozwolenia wodnoprawne:
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał Decyzję pozwolenie wodnoprawne z dnia 19 kwietnia 2021 dla zadania pn. „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) - Dankowice” oraz Decyzję pozwolenie wodnoprawne z dnia 8 listopada 2021r. na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły nowych obiektów budowlanych realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) - Dankowice”.

06.12.2021 – Odcinek III

W dniu 06.12.2021 Śląski Urząd Wojewódzki przekazał dokumenty Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia – budowy odcinka III.

01.12.2021 – Odcinek III

W dniu 01.12.2021 r. Śląski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla Odcinka III.

30.11.2021 – Odcinek I - Podpisanie Umowy z Wykonawcą Odcinka I/A

Podpisanie Umowy z Wykonawcą Odcinka I/A węzeł „Bieruń” (z węzłem) - węzeł „Oświęcim” (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia”, firmą STRABAG Sp. z o.o., odbyło się 30 listopada 2021 r.
Wartość tej Umowy opiewa na kwotę: 172 928 156,96 zł - netto, 212 701 633,06 zł - brutto.

05.11.2021 – Odcinek I - Zamawiający dokonał podziału Odcinka I

Zamawiający dokonał podziału odcinka I węzeł „ Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „ Oświęcim” (bez węzła) na dwa odcinki realizacyjne, tj.: Obecnie na wyłonienie Wykonawcy na realizację Odcinka I/B prowadzone jest postępowanie przetargowe.

02.06.2021 – Odcinek III - Złożono wniosek o wydanie ZRID

W dniu 02.06.2021 r. złożony został do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID dla Odcinka III.

18.05.2021 - Odcinek II

W dniu 07.05.2021 r. Śląski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla Odcinka II.

27.04.2021 – Odcinek III

Wykonawca przekazał materiały do Audytu BRD.

23.04.2021 – Odcinek III

21.04.2021 r oraz 23.04.2021 r. - Zostały przekazane wykonawcy uwagi do projektu budowlanego.

15.04.2021 – Odcinek III

Przekazano Wykonawcy uwagi do projektu Koncepcji Zarządzania Ruchem.

29.03.2021 – Odcinek III

26.03.2021 i 29.03.2021 Wykonawca przekazał cz. 1 i 2 Projektu Budowlanego.

25.03.2021 – Odcinek III

Wykonawca przekazał skorygowane operaty wodnoprawne oraz Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko.

22.03.2021 – Odcinek III

Wykonawca złożył poprawioną dokumentacje geologiczną i Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

17.03.2021 – Odcinek III

Wykonawca przekazał kolejną wersję Projektu przebiegu linii rozgraniczających.

12.03.2021 – Odcinek II, Złożono wniosek o wydanie ZRID

W dniu 12.03.2021 r. złożony został do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla Odcinka II.

08.03.2021 – Odcinek III, Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)

Trwają prace projektowe w zakresie:
1) Przekazanie mapy sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych: 2) Geologia: 3) Projekt Budowlany: 4) Ochrona środowiska:

27.02.2021 – Odcinek II, węzeł Oświęcim – Dankowice

Raport z przebiegu prac projektowych:
1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych: 2) Geologia: 3) Projekt Budowlany:

01.02.2021 – Odcinek III, Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)

Trwają prace projektowe w zakresie:
1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych: 2) Geologia: 3) Projekt Budowlany: 4) Ochrona środowiska:

27.01.2021 – Odcinek II, węzeł Oświęcim – Dankowice

Trwają prace projektowe w zakresie:
1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych: 2) Geologia: 3) Projekt Budowlany:
Opracowywanie projektu branży drogowej: Branża mostowa: Branża melioracyjna: Branże wod.-kan., gaz, elektroenergetyka, teletechnika: Ochrona środowiska:

23.12.2020 – Odcinek II, węzeł Oświęcim – Dankowice

Trwają prace projektowe w zakresie:
1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych: 2) Geologia: 3) Projekt Budowlany:
Opracowywanie projektu branży drogowej: Branża mostowa: Branża melioracyjna: Branże wod.-kan., gaz, elektroenergetyka, teletechnika: Ochrona środowiska:

01.12.2020 – Odcinek II, węzeł Oświęcim – Dankowice

Trwają prace projektowe w zakresie:
1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych: 2) Geologia: 3) Projekt Budowlany:
Opracowywanie projektu branży drogowej: Branża mostowa - opracowanie projektu budowlanego: Branża melioracyjna: Branże wod.-kan., gaz, elektroenergetyka, teletechnika: Ochrona środowiska:

03.08.2020 – Odcinek III, Dankowice – Węzeł Suchy Potok

Podpisanie umowy na budowę odcinka od Dankowic do węzeła Suchy Potok (z węzłem) w Bielsku-Białej

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gov.pl/web/gddkiapl/a/38623/Podpisalismy-umowe-na-zaprojektowanie-i-budowe-kolejnego-odcinka-S1

14.05.2020 – Odcinek II, węzeł Oświęcim – Dankowice

Podpisanie umowy na budowę odcinka od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gov.pl/web/gddkiapl/a/37599/Budowa-drogi-ekspresowej-S1-Myslowice-Bielsko-Biala-staje-sie-faktem

11.10.2019

Ogłaszenie przetargu na budowę S1 od Mysłowic do Bielska-Białej

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gov.pl/web/gddkiapl/a/35376/Oglaszamy-kolejny-przetarg-na-budowe-S1-od-Myslowic-do-Bielska-Bialej