Zakres robót

Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)

Projekt i budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła Kosztowy II (z węzłem) w Mysłowicach do węzła Bieruń (bez węzła),
od km 0+000 (dowiązanie się do istniejącej drogi S1) do km 10+000

Należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:
 1. budowę drogi ekspresowej,
 2. węzły drogowe: węzeł Kosztowy II, węzeł Lędziny,
 3. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP II Lędziny Wschód oraz MOP III Lędziny Zachód,
 4. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 5. budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
 6. budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej
 7. budowę zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego,
 8. budowę lub/i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 9. w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie [6],
 10. przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 11. utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
 12. obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
 13. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 14. urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
 15. infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 16. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 17. wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 18. sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 19. oświetlenie drogowe,
 20. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 21. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,
 22. po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 23. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 24. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
 25. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 26. System Zarządzania Ruchem,
 27. wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
  • właściwości gruntów, skał i materiałów;
  • wprzewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 kPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);
  • wwartości granicznych odkształceń;
  • wwymagań określonych w polskich normach;
  • wterenów górniczych.
 28. Wykonawca wykona rozbiórkę wskazanych w punkcie 1.1.3.3 PFU obiektów
  28a) rozbiórka obiektów musi zostać dokonana w sposób selektywny, w maksymalnym stopniu umożliwiającym dalsze zastosowanie powstałego materiału,
  28b) powstały materiał z rozbiórki istniejących obiektów stanowi własność Wykonawcy (zgodnie z subklauzulą 7.9), wartość którego należy uwzględnić w ofercie,
  28c) w celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki obiektów zaleca się jego zastosowanie zgodnie z obowiązującymi WWiORB.
 29. Pisemnie uzgodnić między Wykonawcami rozwiązania projektowe na styku sąsiadujących zadań. Uwzględnić, iż na granicach styków sąsiadujących odcinków muszą być zachowane elementy geometrii z udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej tj. rzędne, pochylenia podłużne i poprzeczne. Elementy łuków pionowych i poziomych nie mogą przechodzić na odcinek sąsiedni. Zamawiający dopuści jednak inne rozwiązanie uzgodnione z Wykonawcą sąsiedniego odcinka, ale nie będzie ono powodować zmiany ceny kontraktowej. Szczegóły styku odcinków powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Obiekty inżynierskie:

Lp. Kilometraż
orientacyjny wg KP
Przeszkoda
(kolizja trasy głównej z przeszkodą)
Parametry funkcjonalne
przeszkód
Rodzaj obiektu inżynierskiego
1 2 3 4 5
1* 34+446
(km drogi w ciągu istniejącej S1)
Istniejąca nitka północna drogi ekspresowej S1 wraz z projektowanym pasem wyłączenia węzła z jednotorową zelektryfikowaną linią kolejową nr 179 Tychy – Kosztowy Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS
2 0+052
(km drogi w ciągu łącznicy Ł5-6)
Łącznica węzła Ł5-6 z jednotorową zelektryfikowaną linią kolejową nr 179 Tychy – Kosztowy Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2
3 0+657 Łącznica węzła Ł01-02 z trasą główną Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS lub WD
4 0+044
(km drogi w ciągu DD1.2)
Jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa 409P Hołdunów – KWK Wesoła z dodatkową jezdnią Parametry zgodne z wymaganiami zarządcy linii kolejowej oraz zgodne z pkt 1.1.3.2 WK
5 1+114 Trasa główna z istniejącą linią kolejową 409P Hołdunów – KWK Wesoła (jednotorowa, niezelektryfikowana), z istniejącą linią kolejową 406P Kosztowy – KWK Ziemowit (jednotorowa, niezelektryfikowana) oraz z dwoma projektowanymi dodatkowymi jezdniami Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS
6 1+943 Droga powiatowa 5914S (ul. Św. Brata Alberta) z trasą główną Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS lub WD
7 2+544 Ścieżka pieszo-rowerowa z trasą główną Parametry zgodne z warunkami technicznymi oraz wytycznymi zawartymi w „Wytycznych dla infrastruktury pieszej i rowerowej” KD lub PP
8 3+749 Droga powiatowa 5915S (ul. Ułańska) z trasą główną Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS lub WD
9 4+635 Trasa główna z przejściem dolnym dla dużych zwierząt Parametry zgodne z DŚU ** WS (PZDd)
10 5+051 Trasa główna z Potokiem Goławieckim Parametry zapewniające warunki przepływu miarodajnego MS-08
11 5+363 Droga powiatowa nr 5922S z trasą główną Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS lub WD
12 6+589 Droga powiatowa 5921S (ul. Goławiecka) z trasą główną Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS lub WD
13 1+178
(km drogi w ciągu DP5921S)
Droga powiatowa nr 5921S z Potokiem Goławieckim Parametry zapewniające warunki przepływu miarodajnego MD
14* 8+503 Trasa główna z istniejącą linią kolejową nr 885, z istniejącą linią kolejową nr 107, z istniejącą drogą dojazdową do KWK Piast-Ziemowit oraz z projektowaną dodatkową jezdnią Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS
15 9+387 Trasa główna z istniejącą drogą krajową nr 44 Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS lub WD
16 9+547 Istniejąca ścieżka pieszo-rowerowa z trasą główną oraz z dodatkową jezdnią do kopalni KWK Piast-Ziemowit Parametry zgodne z warunkami technicznymi oraz wytycznymi zawartymi w „Wytycznych dla infrastruktury pieszej i rowerowej”
Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2
KD lub PP

1* Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu oraz budowę nowego obiektu nitki północnej w ciągu istniejącej drogi S1 wraz z projektowanym pasem wyłączenia węzła.

14* Dodatkowo obiekt należy dostosować do rozbudowy linii kolejowej nr 885 o dodatkowy tor oraz o przesunięcie toru wyciągowego nr 107 – zgodnie z posiadanymi uzgodnieniami wskazanymi w tabeli 1.6 PFU.

**) DŚU – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygnatura WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 z dnia 30.06.2016 r. zmieniona Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51 z dnia 10.04.2020 r.