Postęp robót

Węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 34,53%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

4,40% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Stan na: 13.09.2022 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 172 928 156,96 zł ---
Narastająco do okresu rozliczeniowego PŚP nr 1: 759 455,74 zł
PŚP nr 2: 700 499,23 zł
PŚP nr 3: 608 677,15 zł
PŚP nr 4: 273 814,44 zł
PŚP nr 5: 1 111 510,97 zł
PŚP nr 6: 497 056,24 zł
PŚP nr 7: 273 814,45 zł
PŚP nr 8: 1 729 281,57 zł
PŚP nr 9: 802 835,29 zł
PŚP nr 10: 273 814,44 zł
PŚP nr 11: 287 902,00 zł
PŚP nr 12: 288 503,17 zł
4,40%
Razem: 7 607 164,34 zł


Lp. Zaawansowanie prac projektowych Zaawansowanie [%]
1 Projekt wstępny 100,00%
2 Projekt budowlany roboczy 80,00%
3 Projekt budowlany (Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń) 65,00%
4 Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne 0,00%
5 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 80,00%
6 Pozostałe opracowania środowiskowe poza raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 80,00%
7 Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji 40,00%
8 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna 0,00%
9 Geologia i geotechnika (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska) 0,00%
10 Dokumentacja robót towarzyszących 0,00%
1 KM 1 KM – Złożenie do o ZRID (po 8 miesiącach od Rozpoczęcia) 0,00%
11 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 0,00%
12 Program Zapewnienia Jakości 50,00%
13 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 0,00%
14 Projekty czasowej organizacji ruchu podczas budowy 0,00%
15 Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 50,00%
16 Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami powykonawczymi 0,00%
17 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu 0,00%
18 Instrukcja obsługi i konserwacji 0,00%
19 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 0,00%
2 KM 2 KM – uzyskanie przejezdności (po 24 miesiącach od Rozpoczęcia)
Poprzez uzyskanie przejezdności rozumie się, że: Wykonawca wykona Roboty oraz uzyska wszelkie wymagane przepisami prawa decyzje, uzgodnienia, opinie czy zaświadczenia, których uzyskanie umożliwi udostępnienie do ruchu budowanej drogi ekspresowej S1.
0,00%
RAZEM 34,18%