Postęp robót

Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

5,10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Kamień Milowy nr 1 - złożenie do właściwego organu kompletnego wniosku z ZRID w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia

Kamień Milowy nr 2 - wykonane w terminie 26 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane zgodnie z Subklauzulą 8.13 Roboty i Materiały o wartości niemniejszego niż 20% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejStan na: 30.11.2021 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 477 000 000,00 zł ---
Narastająco do okresu rozliczeniowego Zaliczka 1% ZKK: 4 770 000,00 zł
oraz
PŚP nr 1: 660 512,80 zł
PŚP nr 2: 731 282,05 zł
PŚP nr 3: 731 282,05 zł
PŚP nr 4: 731 282,05 zł
PŚP nr 5: 731 282,05 zł
PŚP nr 6: 731 282,05 zł
PŚP nr 7: 4 770 000,00 zł
PŚP nr 8: 731 282,05 zł
PŚP nr 9: 731 282,05 zł
PŚP nr 10: 4 143 782,05 zł
PŚP nr 11: 2 050 032,05 zł
PŚP nr 12: 8 350 032,05 zł
PŚP nr 13: 585 026,64 zł
PŚP nr 14: 731 282,05 zł
PŚP nr 15: 617 525,64 zł
PŚP nr 16: 781 907,05 zł
5,10%
Razem: 24 461 535,24 zł

Zaawansowanie prac projektowych: Zaawansowanie [%]
do 30.11.2021 r.
ETAP PROJEKTU BUDOWLANEGO
1 Geologia 100%
2 Mapa do celów projektowych 100%
3 Koncepcja rozwiązań projektowych 100%
4 Koncepcja systemu zarządzania ruchem 98%
5 Dokumentacja podziałowa 100%
6 Projekt budowlany (wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami) 100%
7 ROOŚ II do powtórnej oceny oddziaływania 100%
8 Operat wodnoprawny z pozwoleniami 100%
9 KIP I Decyzja Środowiskowa (dla wodociągu DN300) 100%
10 Projekt Budowlany (dla wodociągu DN 300) 100%
ETAP PROJEKTU WYKONAWCZEGO
11 Projekt wykonawczy 98%
12 STWiORB i przedmiary 90%
13 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna 0%
SUMA: 99%