Postęp robót

Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 85,28%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 8,82%Zaawansowanie finansowe

8,82% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Stan na: 11.06.2024 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 397 703 300,00 zł ---
Narastająco do okresu
rozliczeniowego
PŚP nr 1: 559 966,25 zł
PŚP nr 2: 3 977 033,00 zł
PŚP nr 3: 507 469,41 zł
PŚP nr 4: 559 966,24 zł
PŚP nr 5: 763 153,62 zł
PŚP nr 6: 1 809 966,24 zł
PŚP nr 7: 562 153,62 zł
PŚP nr 8: 2 542 153,61 zł
PŚP nr 9: 3 420 278,88 zł
PŚP nr 10: 1 562 153,62 zł
PŚP nr 11: 3 589 966,24 zł
PŚP nr 12: 2 737 153,62 zł
PŚP nr 13: 990 585,94 zł
PŚP nr 14: 1 696 804,26 zł
PŚP nr 15: 779 416,11 zł
PŚP nr 16: 1 160 363,92 zł
PŚP nr 17: 1 365 888,80 zł
PŚP nr 18: 1 197 449,57 zł
PŚP nr 19: 1 422 445,47 zł
PŚP nr 20: 675 464,67 zł
PŚP nr 21: 990 999,60 zł
PŚP nr 22: 832 186,67 zł
PŚP nr 23: 687 360,58 zł
PŚP nr 24: 705 349,58 zł
8,82%
Razem: 35 095 729,52 zł


Zaawansowanie prac projektowych: Zaawansowanie [%]
1 Projekt wstępny 100,00%
2 Projekt budowlany 91,00%
3 Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne 89,00%
4 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 100,00%
5 Pozostałe opracowania środowiskowe poza raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 100,00%
6 Prawa autorskie do mapy sytuacyjno-wysokościowej 100,00%
7 Koncepcja MOP typu docelowego 100,00%
8 Dokumentacja Robót towarzyszących 100,00%
9 Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji 100,00%
10 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna 100,00%
11 Geologia i geotechnika (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska) 99,00%
12 Dokumentacja robót towarzyszących 100,00%
13 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 93,00%
14 Program Zapewnienia Jakości 67,00%
15 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 0,00%
16 Projekty czasowej organizacji ruchu podczas budowy 0,00%
17 Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 50,00%
18 Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami powykonawczymi 0,00%
19 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu 0,00%
20 Instrukcja obsługi i konserwacji 0,00%
21 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 100,00%
1 KM Kamień milowy 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID. 100%
2 KM Kamień milowy 2 – wykonane w terminie 26 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane Roboty i Materiały o wartości niemniejszej niż 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. 0%
3 KM Kamień milowy 3 – wykonane w terminie 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane Roboty i Materiały o wartości niemniejszej niż 70% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. 0%
RAZEM 85,28%