Postęp robót

Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 66,64%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

6,55% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Stan na: 31.08.2023 r.
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 397 703 300,00 zł ---
Narastająco do okresu rozliczeniowego PŚP nr 1: 559 966,25 zł
PŚP nr 2: 3 977 033,00 zł
PŚP nr 3: 507 469,41 zł
PŚP nr 4: 559 966,24 zł
PŚP nr 5: 763 153,62 zł
PŚP nr 6: 1 809 966,24 zł
PŚP nr 7: 562 153,62 zł
PŚP nr 8: 2 542 153,61 zł
PŚP nr 9: 3 420 278,88 zł
PŚP nr 10: 1 562 153,62 zł
PŚP nr 11: 3 589 966,24 zł
PŚP nr 12: 2 737 153,62 zł
PŚP nr 13: 990 585,94 zł
PŚP nr 14: 1 696 804,26 zł
PŚP nr 15: 779 416,11 zł
6,55%
Razem: 26 058 220,66 zł zł


Zaawansowanie prac projektowych: Zaawansowanie [%]
1 Projekt wstępny 100,00%
2 Projekt budowlany 86,00%
3 Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne 15,00%
4 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 100,00%
5 Pozostałe opracowania środowiskowe poza raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 100,00%
6 Prawa autorskie do mapy sytuacyjno-wysokościowej 100,00%
7 Koncepcja MOP typu docelowego 100,00%
8 Dokumentacja Robót towarzyszących 100,00%
9 Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji 100,00%
10 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna 100,00%
11 Geologia i geotechnika (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska) 95,00%
12 Dokumentacja robót towarzyszących 0,00%
13 1 KM – Złożenie wniosku o ZRID
(po 8 miesiącach od Rozpoczęcia)
100%
14 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 0,00%
15 Program Zapewnienia Jakości 67,00%
16 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 0,00%
17 Projekty czasowej organizacji ruchu podczas budowy 0,00%
18 Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 50,00%
19 Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami powykonawczymi 0,00%
20 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu 0,00%
21 Instrukcja obsługi i konserwacji 0,00%
22 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 100,00%
2 KM 2 KM – uzyskanie przejezdności (po 24 miesiącach od Rozpoczęcia)
Poprzez uzyskanie przejezdności rozumie się, że: Wykonawca wykona Roboty oraz uzyska wszelkie wymagane przepisami prawa decyzje, uzgodnienia, opinie czy zaświadczenia, których uzyskanie umożliwi udostępnienie do ruchu budowanej drogi ekspresowej S1.
0%
RAZEM 52,52%