Zakres robót

Węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia

Projekt i budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła Bieruń (z węzłem) do węzła Oświęcim (bez węzła), od km 10+000 do km 12+865

Należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:
 1. budowę drogi ekspresowej,
 2. budowę odcinka drogi krajowej klasy GP w ciągu DK44 dł. ok. 2,1 km (obwodnica Bierunia) oraz dodatkowej jezdni klasy Z pomiędzy węzłem Bieruń, a układem ulicznym Bierunia,
 3. węzły drogowe: węzeł Bieruń,
 4. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 5. budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
 6. budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej
 7. budowę zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego,
 8. budowę lub/i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 9. w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie [6],
 10. przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 11. utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
 12. obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
 13. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 14. urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
 15. infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 16. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 17. wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 18. sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 19. oświetlenie drogowe,
 20. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 21. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,
 22. po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 23. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 24. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
 25. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 26. System Zarządzania Ruchem,
 27. wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
  • właściwości gruntów, skał i materiałów;
  • przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 kPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);
  • wartości granicznych odkształceń;
  • wymagań określonych w polskich normach;
  • terenów górniczych.
 28. pisemnie uzgodnić między Wykonawcami rozwiązania projektowe na styku sąsiadujących zadań. Uwzględnić, iż na granicach styków sąsiadujących odcinków muszą być zachowane elementy geometrii z udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej tj. rzędne, pochylenia podłużne i poprzeczne. Elementy łuków pionowych i poziomych nie mogą przechodzić na odcinek sąsiedni. Zamawiający dopuści jednak inne rozwiązanie uzgodnione z Wykonawcą sąsiedniego odcinka, ale nie będzie ono powodować zmiany ceny kontraktowej. Szczegóły styku odcinków powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Obiekty inżynierskie:

Lp. Kilometraż
orientacyjny wg KP
Przeszkoda
(kolizja trasy głównej z przeszkodą)
Parametry funkcjonalne
przeszkód
Rodzaj obiektu inżynierskiego
1 2 3 4 5
1 10+171 Droga klasy Z (dojazd do ul. Jagiełły) z trasą główną Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WD lub WS
2 11+634 Trasa główna z przejściem dolnym dla dużych zwierząt zespolonym z ciekiem Młynówka Parametry zgodne z DŚU** oraz zapewniające warunki przepływu miarodajnego MS (PZDdz)
3* 11+985 Trasa główna z istniejącą drogą gminną (ul. Bijasowicką) Zgodnie z pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS lub WD
4 12+310 Trasa główna z korytem rzeki Gostynia wydzielonej wałami przeciwpowodziowymi oraz przejściem dolnym dla dużych zwierząt Parametry zgodne z DŚU** oraz zapewniające warunki przepływu miarodajnego MS
5 0+847
(km drogi w ciągu obwodnicy Bierunia)
Obwodnica Bierunia z przejściem dolnym dla zwierząt średnich zespolonym z ciekiem Parametry zgodne z DŚU** oraz zapewniające warunki przepływu miarodajnego WGP (PZDsz)

3* Dodatkowo obiekt winien uwzględniać rezerwę terenu dla przyszłej przebudowy drogi gminnej (ul. Bijasowickiej) oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż tej ulicy.

**) DŚU – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygnatura WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 z dnia 30.06.2016 r. zmieniona Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51 z dnia 10.04.2020 r.