Dotychczasowe dofinansowanie

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Do 31 grudnia 2023 r. inwestycja pn.: Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Kosztowy – Bielsko-Biała, była dofinansowana ze środków POIiŚ 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ: POIS.03.01.00-00-0071/21

Wartość całkowita projektu w ramach POIiŚ: 976 652 044,93 zł

Wartość dofinansowania w ramach POIiŚ: 440 978 331,96 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ: 29 maja 2023 r.

Od 1 stycznia 2024 r. inwestycja pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odc. II oraz III" FAZA II, jest objęta dofinansowaniem w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Łączna wartość dofinansowania z UE (POIiŚ oraz FEnIKS): 1 022 178 331,96 zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach uprzejmie informuje, że w dniu 15.04.2024 r. podpisano Aneks nr POIS.03.01.00-00-0071/21-01 do Umowy o Dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0071/21-00 z dnia 29 maja 2023 r. Projektu Faza I „Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Kosztowy – Bielsko-Biała” nr POIS.03.01.00-00-0071/211 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Aneks został zawarty w związku z zakończeniem finansowej realizacji fazy pierwszej projektu i dotyczy aktualizacji kosztów całkowitych poniesionych w pierwszej fazie (aneks porządkujący).


/// Powrót