Projekt i budowa
S1 Kosztowy - Bielsko-Biała

/ WARTOŚĆ KONTRAKTU

1 852 307 426,96 zł
/ NAZWA KONTRAKTU
„Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała”

Odcinek I/A węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia

Odcinek I/B węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)

Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice

Odcinek III Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)

Cel i lokalizacja inwestycji

Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S1, który jest uzupełnieniem europejskiego korytarza nr VI (zgodnie z wykazem sieci europejskiej TEN-T) łączącego kraje nadbałtyckie z krajami południowej Europy. Na terenie Polski w VI korytarzu przebiega między innymi trasa drogowa: autostrada A1 – droga ekspresowa S1 (na odcinku Bielsko-Biała – Zwardoń do 04.08.2016 r. funkcjonująca jako S69). Projektowana droga ekspresowa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, w powiatach: bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, oświęcimskim oraz bielskim, na terenie gmin: Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice.

Budowa drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu krajowym. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogą ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.
Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej.
Dla kierowców przejazd drogą ekspresową będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.
Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała jest przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 108/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r.

Podstawowe informacje o inwestycji

Podpisanie Umowy z Wykonawcą Odcinka I/B Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła) z firmą Budimex odbyło się 4 lipca 2022 r.
Wartość tej Umowy opiewa na kwotę: 397 703 300,00 zł - netto, 489 175 059,00 zł - brutto.

Podpisanie Umowy z Wykonawcą Odcinka I/A węzeł Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia, firmą STRABAG Sp. z o.o., odbyło się 30 listopada 2021 r.
Wartość tej Umowy opiewa na kwotę: 172 928 156,96 zł - netto, 212 701 633,06 zł - brutto.

Podpisanie Umowy z Wykonawcą Odcinka II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice, konsorcjum firm PORR S.A. oraz Mota-Engil Central Europe S.A., odbyło się 14 maja 2020 r.
Wartość tej Umowy opiewa na kwotę: 804 675 970,00 zł - netto, 989 751 443,10 zł - brutto.

Podpisanie Umowy z Wykonawcą Odcinka III Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem), konsorcjum firm MIRBUD S.A. oraz KOBYLARNIA S.A., odbyło się 8 sierpnia 2020 r.
Wartość tej Umowy opiewa na kwotę: 477 000 000,00 zł - netto, 586 710 000,00 zł - brutto.

Termin realizacji robót

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z umową dla wszystkich odcinków zostaną ukończone w terminie nie dłuższym niż 33 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych pomiędzy 15 grudnia, a 15 marca dla odcinków: Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice oraz Odcinek III Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem). Natomiast do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych pomiędzy 16 grudnia, a 15 marca dla odcinków: Odcinek I/A węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia oraz odcinek I/B węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła).

Zakończenie robót przewidywane jest dla:
- Odcinka I/B Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła) na dzień 4 października 2025 r.
- Odcinka I/A węzeł Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia
   na dzień 15 grudnia 2024 r.
- Odcinka II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice na dzień 14 sierpnia 2023 r.
- Odcinka III Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem) na dzień 8 listopada 2023 r.